2006/Dec/22

เ ห นื่ อ ย*

กับอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเรื่องเรียน เรื่องที่บ้านหรือเรื่องของความรัก

มันเกิดอะไรขึ้น???

ไ ม่ เ ข้ า ใ จ

พ รุ่ ง นี้*

จะไปสอบสัมภาษณ์แล้ว

เกิดอาการตื่นๆ

แต่ก้ปนๆกับอาการเฉยๆ

เหอะๆ

เบื่อหน่ายกับการนั่งทำพอร์ท

เพราะทำอะไรไม่เป็นเรย - -"

ที่ทำออกมาไม่ใช่ว่าจะดูดีเท่าไรเลย

รู้สึกแย่ๆ

รู้สึกเหนื่อย เบื่อหน่าย

เห้อออ..

ที่ บ้ า น*

อะไรกันก้ไม่รู้อ่า

ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพักนี้

ถึงได้ทำอะไรๆก้ดูเหมือนผิดไปซะทุกอย่าง

ทำอะไรก้ไม่เคยจะดี

จะให้ช้านต้องมานั่งเอาใจทุกคนเลยรึไง??

ช้านเริ่มเหนื่อยใจ

ไ ม่ ไ ห ว แ ล้ ว. ..*

ม๋ า แ ว่ น*

ตอนนี้ม๋าแว่นไปเที่ยวเชียงใหม่อยู่

ก้ไม่รู้พักนี้เปนไรกัน?

ทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวัน T^T

ช้านเองก้รู้ว่า

บางทีช้านก้งี่เง่าเกินคำบรรยาย

..แต่..

ไ ม่ มี ใ ค ร อ ย า ก เ ป น อ ย่ า ง งี้. . .*

เ พ ร า ะ ทุ ก ค รั้ ง ที่ เ ร า ท ะ เ ล า ะ กั น

เ ร า ก้ ต้ อ ง เ สี ย ใ จ กั น ทั้ ง ส อ ง ค น

จ ริ ง อ ยู่ ที่ ว่ า. . .

ไ ม่ มี ใ ค ร ที่ ดี ใ จ ที่ ท ะ เ ล า ะ กั น

ไ ม่ มี ใ ค ร อ ย า ก จ ะ ท ะ เ ล า ะ กั น

แ ต่. . .

มั น ห้ า ม ไ ม่ ไ ด้

ทุ ก ค รั้ ง ที่ ท ะ เ ล า ะ กั น

มั น ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จ า ก ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ข อ ง ใ ค ร สั ก ค น

แล้วช้านควรจาทำไง??

ช้านไม่อยากทะเลาะ

ช้านไม่อยากร้องไห้

ช้านไม่อยากเสียใจ

แ ล้ ว ช้ า น ค ว ร จ า ทำ ไ ง ดี ? ? ? . . . *

ช้านพยายามจะงี่เง่าให้น้อยที่สุด

ช้านพยายามแล้ว...

ช้านเต็มที่แล้ว...

ช้ า น ทำ ไ ด้ แ ค่ นี้ จ ริ ง ๆ. . .*

ช้ า น เ ข้ า ใ จ น ะ ว่ า

ก า ร ที่ ท ะ เ ล า ะ กั น เ ป น ก า ร ช่ ว ย ใ ห้ เ ร า ส อ ง ค น

เ ข้ า ใ จ กั น ม า ก ขึ้ น

แ ต่ ถ้ า ท ะ เ ล า ะ กั น ทุ ก วั น แ บ บ นี้

ช้ า น ค ง ท น ไ ม่ ไ ด้

ช้ า น ค ง เ ห นื่ อ ย เ กิ น ไ ป แ ล้ ว. . .*

ไ ม่ ใ ช่ ว่ า ไ ม่ รั ก

ช้ า น ยั ง รั ก เ ท อ แ ล ะ ช้ า น จ ะ รั ก เ ท อ

อ ย่ า ง นี้ ต ล อ ด ไ ป

เ พี ย ง แ ค่ ต อ น นี้

ช้ า น ค ง จ ะ เ ห นื่ อ ย เ กิ น ไ ป. . .*

พี ก ะ เ อ ส. . .*

* ยั ง รั ก ม๋ า แ ว่ น เ ห มื อ น เ ดิ ม

แ ล ะ ช้ า น ก้ จ ะ รั ก ม๋ า แ ว่ น ต ล อ ด ไ ป

* ต อ น นี้ ช้ า น เ ห นื่ อ ย เ ห ลื อ เ กิ น. . .ใ ก ล้ ต า ย

* อั พ โ ค ด จ า ย า ว แ ถ ม รั ด ท น อี ก ตั ง ห า ก -*- ชี วิ ต !!


edit @ 2006/12/22 14:23:54

Comment

Comment:

Tweet


เหนื่อยเหมือนกันเลย

#6 by ※〖 - ๐ MoO`PaE ๐ - 〗※ ★™ At 2006-12-24 01:01,
ความรักมันช่างเป็นอย่างงี้แหละน้า
สู้ๆๆๆค่ะ
#5 by i done know (58.136.193.193) At 2006-12-23 20:49,
เฮ้อ เหนื่อยใจ
อ่า เม้นทฺๆให้น้า

เงอะ มีแต่เรื่องเส้าๆอ่า

ออมเป็นกำลังใจให้น้า

อย่าทะเลาะกันเลยน้า

มีปันหาอะไรค่อยๆคิด ค่อยๆแก้น้า

สู้ ๆ จ้า

บ๊ะบาย
#3 by ◕ Aom ◕ At 2006-12-22 20:22,
เหนื่อยเหมือนกันอ่ะ - -
มาเม้นให้นะ
สู้ ๆ
#2 by GET LOST (58.10.195.136) At 2006-12-22 14:31,เจิมส์!!*เหนื่อยหว่ะ
#1 by ஐ๑. At 2006-12-22 14:21,