2007/Jan/06

5 Jan,2007*

3 เดือนที่คบกันมา ^----^

เวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะ

เผลอแป๊ปๆ

ก้ได้แต่ภาวนา

ว่ าเ ร า จ ะ ไ ด้ รั ก กั น ต ล อ ด ปั ย น ะ*

.

.

.

เมื่อวาน*

ไปรายงานตัวที่ศิลปากรมา

เ รื่ อ ง ม า ก สุ ด ๆ

ไม่ดีเรย

ไม่ประทับใจ

หงุดหงิด -*-

.

.

.

งาน*

น่าเบื่อที่ต้องมา

นั่ ง ทำ อ ยู่ ค น เ ดี ย ว !!

ปวดหัว ปวดตา

เบื่อโว้ยยยย!!

งานก้แม่งไม่ยอมทำกันหรอกนะ

แต่คะแนน

แ ม่ ง ก้ จ า เ อ า !!

ไม่รู้จาด่าเปนภาษาอะไรดี!!

.

.

.

ม๋าแว่น*

กำลังไม่เข้าใจ (???)

ผิดหรอที่เค้าจาน้อยใจเพราะตัวเอง

จำ วั น ค ร บ ร อ บ ไ ม่ ไ ด้ !!

เค้าเข้าใจว่าตัวมีอะไรต่ออะไรเต็มหัว

เค้าเข้าใจว่าตัวเองรู้สึกดีที่เค้าเปนคนจำแล้วคอยเตือน

..แต่..

ถ้ า เ ค้ า ไ ม่ เ ตื อ น

ตั ว ก้ ไ ม่ ไ ด้ คิ ด ไ ร ม า ก ม า ย

ก้ แ ค่ 3 เ ดื อ น

สำ ห รั บ เ ค้ า อ่ ะ

มั น ตั้ ง 3 เ ดื อ น !!

90 วั น

มันมีความหมายกับเค้านะ

สำหรับตัวเองที่ไม่ว่าจะคบใครรักใคร

3 เดือนมานเปนเรื่องทำมะดา

แ ต่ สำ ห รั บ เ ค้ า

ค น ที่ ทำ ใ ห้ 3 เ ดื อ น ที่ ค บ กั น ม า

เ ค้ า มี ค ว า ม สุ ข

ก้ มี แ ค่

เ ท อ !!

ถึงแม้ว่า

จะทะเลาะกันแต่เค้าไม่เคยรู้สึกแย่

อะไรมากมายเท่าที่เค้าเคยเปน

เ พ ร า ะ ค น ที่ เ ค้ า ท ะ เ ล า ะ ด้ ว ย คื อ . . . เ ท อ

ไ ม่ ใ ช่ ค น อื่ น ๆ

ถ้าตัวเองคิดว่าเค้าไร้สาระ

ทำอะไรไม่เข้าท่า

ข อ โ ท ด แ ล้ ว กั น. . .*

มันอาจจะเปนเรื่องไร้สาระ

แ ค่ วั น ค ร บ ร อ บ 3 เ ดื อ น

ไ ม่ ใ ช่ วั น ค ร อ บ ร อ บ ปี

แต่ก้อย่างที่บอกนั่นแหละ

มั น มี ค ว า ม ห ม า ย กั บ เ ค้ า ม า ก

ก้ เ ท่ า นั้ น เ อ ง. . .*

.

.

จ ะ รั ก เ ธ อ ต ล อ ด ไ ป

ทุ ก ล ม ห า ย ใ จ ที่ มี

จ ะ รั ก เ ธ อ เ พี ย ง ค น นี้

ด้ ว ย คำ ว อ น ข อ ง หั ว ใ จ

ว่ า ต่ อ จ า ก นี้

ไ ม่ ว่ า จ ะ ดี จ ะ ร้ า ย

ข อ ใ ห้ เ ธ อ เ ชื่ อ ใ จ

ว่ า ฉั น จ ะ อ ยู่ เ คี ย ง ข้ า ง เ ธ อ

.

.

.

พี ก ะ เ อ ส*

* รั ก ม๋ า แ ว่ น ต ล อ ด ปั ย

*เ มื่ อ ไ ร จ ะ เ ข้ า ใ จ กั น สั ก ที T^T

*ใ ก ล้ จ า จ บ ม อ ป ล า ย แ ล้ ว T^T รั ก 6 / 2

*คิ ด ถึ ง เ พื่ อ น เ ก่ า

*ง า น เ ย อ ะ -*-

Comment

Comment:

Tweet


อย่าน้อยใจเลยนะคนดี พี่ขอโทดที่ทำให้ทิพย์รู้สึกไม่ดี พี่ไม่ได้ตั้งใจนะ มันก็สำคัญกับพี่เหมือนกันนะ อย่าคิดว่าพี่จะมองว่ามันไร้สาระ ทิพย์ก็รู้ว่าพี่เปงคนขี้ลืม เอ๋อๆ ลืมวัน ลืมคืน เปงประจำ อย่าถือสาพี่เลยนะคะ พี่จะปรับปรุงตัวให้ดีกว่านี้นะจ๊ะ ให้โอกาสพี่นะ
#5 by (203.209.25.126) At 2007-01-08 16:08,
มาเม้นให้เน้

ยังไงก็รักกันรักกันน้า....

คบกันมาตั้ง 3 เดือน

สู้ๆน้า.....
#4 by ★BABY★ At 2007-01-06 17:01,
ขอให้รักกันตลอดไปนะคะ

รักกันนานๆๆนะ
#3 by Bazii3 - - - >> ! ด ะ ขี้ || J* At 2007-01-06 15:57,
ออมมาเม้นท์ๆให้แย้วว

แหะๆ

3 เดือนแล้วโน๊ะงับ..

รักกันตลอดไปเลยน้า

ง่า! พี่ทิพย์นั่งทำงานอยู่คนเดียวเลย

สู้ ๆ น้า ...

ไปแร้นก๊าบบ บ๊ะบายยย
#2 by ◕ Aom ◕ At 2007-01-06 15:36,ทิพย์*เจิมส์ !!
#1 by ஐ๑. At 2007-01-06 15:29,